Váš košík

Zmluvné podmienky

PREHĽAD

Túto webovú stránku (https://lubiwood.com) prevádzkuje spoločnosť Nevermind d.o.o. (registračné číslo EÚ: 8815232000). V celej stránke sa termíny "my", "nás" a "naše" vzťahujú na Nevermind d.o.o..

Nevermind d.o.o. ponúka webové stránky lubiwood.com, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky pre vás, užívateľa, podmienených vaším súhlasom so všetkými podmienkami, zásadami a oznámeniami, ktoré sú tu uvedené.

Návštevou našej stránky alebo zakúpením niečoho od nás sa zapojíte do našej "služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami ("Zmluvné podmienky", "Zmluvné podmienky") vrátane týchto dodatočných podmienok a zásad uvedených v tomto dokumente alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iných aj používateľov, ktorí sú prehliadačmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom alebo používaním našej webovej stránky si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Prístupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, potom nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho obchodu, tiež podliehajú Podmienkam používania. Na najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejnením aktualizácií alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

SEKCIA 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Odsúhlasením týchto podmienok používania prehlasujete, že ste vo svojej krajine obyvateľom a dali ste nám svoj súhlas, aby ste umožnili ktorémukoľvek z vašich maloletých rodinnych príslušníkov používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel ani pri používaní služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich služieb.

SEKCIA 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.

Chápete, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny zhody a prispôsobenia sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditných kartách sú pri prenose cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že bez výslovného písomného súhlasu tejto služby nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používať Službu ani prístup k službe ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a nebudú obmedzovať ani inak ovplyvňovať tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa len na vašu referenciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou monitorovať zmeny na našich stránkach.

ODDIEL 4 – ÚPRAVY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme zodpovednosť vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu zmenu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (v prípade potreby)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru.

Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich výrobkov, ktoré sa objavujú v obchode. Ale nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby monitora počítača bude rovnaké.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo cien produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, podľa nášho vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť predaj akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby na tejto stránke je neplatná alebo zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, splní vaše očakávania, alebo že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

SEKCIA 6 – PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás urobíte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom alebo objednávkami, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť e-mailom alebo prostredníctvom fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky podľa nášho vlastného úsudku pre predajcov alebo distribútorov.

Súhlasíte s tým, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že okamžite aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditnej karty a dátumu uplynutia platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách vrátenia tovaru.

SEKCIA 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, zastúpení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek súhlasu. Nemáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je úplne na vaše vlastné riziko a diskrétnosť a aby ste boli oboznámení s podmienkami, za ktorých ich poskytujete tretej strane. 

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie alebo služby tiež podliehajú týmto podmienkam používania.

SEKCIA 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu zahŕňať materiály tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosť a nezaručujeme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, tvrdenia, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

SEKCIA 9 – PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť odošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti, pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne len "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôveru v akékoľvek pripomienky; 2. zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky neporušia žiadne právo žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré urobíte, a za ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pripomienky, ktoré ste uverejnili vy alebo akákoľvek tretia strana.

SEKCIA 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak si chcete pozrieť naše zásady ochrany osobných údajov, navštívte lubiwood.com/privacy-policy.

SEKCIA 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Príležitostne sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, prepravných poplatkov za produkt, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky).

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, okrem iných informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny zadaný dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by mal znamenať, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované.

SEKCIA 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIA

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požiadať iných, aby vykonali akékoľvek protiprávne činy alebo sa na nich zúčastnili; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; i) spam, zavádzanie, klamanie, a iné; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné funkcie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky za porušenie akéhokoľvek zakázaného použitia.

SEKCIA 13 – ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme ani negarantujeme, že vaše používanie našich služieb bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo neschopnosť používať službu je na vaše výlučné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď je to výslovne uvedené nami) poskytované "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akéhokoľvek vyhlásenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania.

Lubiwood, naši riaditelia, pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlých príjmov, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, občianskoprávneho konania (vrátane nedbanlivosti) , objektívna zodpovednosť alebo inak, vyplývajúca z vášho používania ktorejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí akéhokoľvek obsahu, alebo akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného , prenášané alebo inak sprístupnené prostredníctvom služby, aj keď sú upozornené na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody v takýchto štátoch alebo jurisdikciách, naša zodpovednosť je obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

SEKCIA 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s odškodnením a ochranou

Lubiwood a naša materská spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, úradníci, riaditelia, zástupcovia, dodávatelia, poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb, subdodávatelia, dodávatelia, stážisti a zamestnanci, neškodní voči akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkám, vrátane primeraných poplatkov za právne nároky na ochranu, ktoré vzniknú akejkoľvek tretej strane v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok používania alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkaz, alebo vaše porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

SEKCIA 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vykonateľné v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto Podmienok používania, takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek iných zostávajúcich ustanovení.

SEKCIA 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, prežijú ukončenie tejto dohody na všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že si už neželáte používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho vlastného úsudku nesplnia alebo máme podozrenie, že ste nedodržali ktorékoľvek podmienky alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a budete naďalej zodpovední za všetky splatné sumy až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane tohto dňa; alebo vám môžeme odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

SEKCIA 17 – CELÁ DOHODA

Ak si neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nepredstavuje zrieknutie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme uverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, ktoré nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nielen, , všetky predchádzajúce verzie Zmluvných podmienok).

Žiadne nejasnosti vo výklade týchto Podmienok používania sa nebudú vykladať voči strane, ktorá ich vypracovala.

SEKCIA 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné dohody, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi EÚ.

SEKCIA 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Zmluvné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našich webových stránkach. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na našu webovú stránku alebo službu po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

SEKCIA 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok nám zašlite na [email protected]

Hlavné ústredie EÚ:

Nevermind d.o.o.
Registračné číslo EÚ: 8815232000
DPH: 63088312
Perkova 23a
12:30 Domžale
Slovinsko

Doprava zadarmo k dispozícii

Pre objednávky s 3 alebo viacerými položkami.

Jednoduché 30-dňové vrátenie

30-dňová záruka na vrátenie peňazí

Ekologické výrobky

Skladačky vyrobené z recyklovateľného dreva

100% Bezpečná platba

PayPal / MasterCard / Visa

ZIMNÉ ZĽAVY

Kúpiť 2 položky:

🚛 Doprava zdarma

Kúpiť 3 položky:

💗 15% zľava + 🚛 doprava zdarma